Over Ons

Forensic Economics Services (F.E.S.) is gespecialiseerd in het schatten van bedrijfsschade. Vanwege een door derden veroorzaakte onrechtmatige daad of wanprestatie, dan wel een regulerings­maatregel, kan het vermogen van een onderneming worden geschaad. Als hiervoor rechtens de aansprakelijkheid is vastgesteld wordt door de eiser een schadestaatprocedure ingesteld waarin de schadeclaim nader wordt gespecificeerd, onderbouwd en begroot om vervolgens aan gedaagde te worden voorgelegd. Een dergelijke procedure zal eindigen in een schikking of een rechtszaak. Daarbij spelen zowel juridische als economische overwegingen een rol.

Het is van groot belang dat de schade zo goed mogelijk wordt begroot en degelijk wordt onderbouwd. Hiertoe staat een aantal methoden ter beschikking. Uit een analyse van rechtszaken die een vergoeding van bedrijfsschade tot onderwerp hadden kan worden afgeleid dat rechts­organen regelmatig een schadeclaim afwezen omdat deze niet voldoende was onderbouwd.

De onderbouwing kan afkomstig zijn van de getroffen onderneming zelf, of van een advocaat, een accountant of een deskundige. In de loop der jaren heeft zich een ontwikkeling voorgedaan waarbij het begroten van bedrijfsschade steeds meer het werk is geworden van deskundigen op het gebied van Forensic Economics, met name in de V.S. Daar bestaat de National Association of Forensic Economics (NAFE) inmiddels 30 jaar! Deze organisatie hanteert de volgende omschrijving van het vakgebied:

Forensic economics is the scientific discipline that applies economic theories and methods to matters within a legal framework. Forensic economics covers, but is not limited to:

  1. The calculation of pecuniary damages in personal and commercial litigation.

  2. The analysis of liability, such as the statistical analysis of discrimination, the analysis of market power in antitrust disputes, and fraud detection.

  3. Other matters subject to legal review, such as public policy analysis, and business, property, and asset valuation.

Forensic Economics Services is actief op een deel van de genoemde terreinen, te weten het beoordelen en opstellen van schadeclaims inzake bedrijfsschade voortvloeiend uit gederfde inkomsten/winst. Het gaat hierbij derhalve om vermogensschade van rechtspersonen. De wettelijke basis is te vinden in zowel civiel-, bestuurs- als mededingingrecht. F.E.S. laat zich leiden door de Ethical Principles van NAFE, voor zover niet in strijd met Nederlands Recht. (Zie www.nafe.net.)

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Prof. dr. Wim Driehuis in samenwerking met de advocaten van eisers dan wel van gedaagden. Voor zijn CV zie wikipedia.org en scholar.google.com. Hij was mede-oprichter van het Amsterdam Center for Law and Economics (ACLE) van de Universiteit van Amsterdam, zie www.acle.nl, en is daaraan verbonden.

Projecten

Het betreft projecten met een privaat- of bestuursrechterlijke achtergrond waarbij een schade­staat­procedure aan de orde was. F.E.S. was hierbij betrokken, of aan de kant van de eiser dan wel aan de kant van de gedaagde, onder eigen naam, dan wel onder de naam MacroConsult of de naam van een andere contractant, door het schrijven van minstens één rapport. De projecten namen een einde door een schikking tussen partijen, dan wel door een uitspraak van een rechtbank of een gerechts­hof. F.E.S. trad op als partijdeskundige. Op verzoek kunnen de relevante ECLI codes worden overgelegd.

Defence of the State against a claim of a supplier of mobile radio receivers

​Defence of the State against claim of a radio station

Defence of the State against claim of producer of biological crop protection

Defence of the State against claim of supplier of mobile telephony

Defence of the State against processor of waste

​Damage claim of print media on the State advertising agency

Defence of the State against claim of producer of sea food

Defence of the State against claim of producer of crop protection

Defence of the State against claim of plastic processor

Defence of the State against claim of producer of drugs

Defence of the State against claim of radio stations

Damage claim of the State against developer of software

Defence of the State against the claim of a city developing transportation infrastructure

Defence of the State against claim of supplier of seasonal labour

Damage claim of a radio station against provider of broadcast infrastructure

Defence of the State against the claim of fishery company

Damage claim of website supplier against the claim of another website supplier

Werkwijze

Wanneer een verzoek tot het indienen van een onderzoekvoorstel wordt gedaan wordt eerst nagegaan hoeveel tijd de client ons ter beschikking stelt. Als deze tijd beschikbaar is vragen wij om de meest essentiele achtergrondinformatie vertrouwelijk ter kennisneming. Vervolgens wordt besloten om al dan niet een onderzoekvoorstel in te dienen. Als dit gebeurt dan zijn de meest belangrijke elementen in ons voorstel: de manier waarop wij te werk denken tegaan, de geraamde benodigde tijd en mensen en het honorarium alsmede de vervulling van de volgende voorwaarden: onze onafhankelijkheid van ons werk moet gegarandeerd zijn, aan de eis van beschikbaarheid van betrouwbare data moet kunnen worden voldaan en de vertrouwelijkheid moet goed zijn geregeld, met name als er advocaten bij het project zijn betrokken. Een belangrijke disclaimer is dat F.E.S. nooit verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade, fiancieel of van welke aard ook, die uit onze werkzaamheden zou kunnen voortvloeien.

Succes Score

De succes score wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het bedrag dat in een rechtszaak, hetzij na een schikking hetzij na een uitspraak, tot stand komt en het bedrag van de initiele schade­claim. In alle gevallen staat in de teller het eindbedrag en in de noemer het geeiste bedrag. In geval de eiser wordt geadviseerd is het success des te groter naarmate de verhouding tussen beide groter is. En indien de gedaagde wordt bijgestaan is het succes groter naarmate de verhouding kleiner is. De genoemde bedragen zijn exclusief de honoraria voor advocaat en deskundig(en) en wettelijke rente. Er worden 4 situaties onderscheiden:

  1. In zaken die dienden voor een rechtbank en/of gerechtshof, waarin de advocaat van de gedaagden door ons werd bijgestaan, bedroegen de claims in totaal €561 miljoen waarvan de eisers €12 miljoen werd toegewezen, d.w.z. 2,1%.

  2. In schikkingen waarbij de advocaat van de gedaagden door ons werd bijgestaan werd €26 miljoen geeist, waarvan uiteindelijk €4 million resteerde in een compromis, d.w.z. 15,4%.

  3. In zaken die dienden voor een rechtbank en/of gerechtshof, waarin de advocaat van de eisers door ons werd bijgestaan, bedroegen de claims in totaal €20 miljoen. Een deel van deze zaken is nog niet beeindigd. Tot dusver is de succes score hier 50%.

  4. In schikkingen waarbij de advocaat van de eisers door ons werd bijgestaan werd €50 miljoen geeist, waarvan uiteindelijk €30 miljoen resteerde, d.w.z. 60%.

Wij benadrukken dat het vooral de kennis, ervaring, reputatie en het onderhandelingsvermogen van de advocaat is, die de mate van success bepalen. F.E.S. kan de advocaat alleen voorzien van een schatting van de schade die zo concreet mogelijk is en die zich baseert op de beste methode, gegeven de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens. In het merendeel van de genoemde zaken werd een voor de client gunstig resultaat bereikt dat (mede) gebaseerd was op het gebruik van econometrische technieken.

Publicaties

Relevante studies:

W. Driehuis, Het Gebruik van Referentieperioden bij de Schatting van Bedrijfsschade, Maandblad voor Vermogensrecht, oktober 2014, blz. 270-277.

W. Driehuis, Kwantificering van Schadevorderingen in Mededingingszaken, Markt & Mededinging, oktober 2014, blz.133-139.

 

In voorbereiding:

W. Driehuis, De Betekenis van Econometrisch Onderzoek bij het Begroten van Bedrijfsschade.

W. Driehuis, Vergelijkende Analyse van acht Methoden van Schadeberekening.

W. Driehuis, Schadevorderingen, Asymmetrische Informatie en Juridisch Compromis.

Contact

A  :  Achterlandseweg 19
7312 EC  Apeldoorn
E  :  info@forensiceconomics.nl
M  :  +31 62 269 7296